2017

Οικονομικά Στοιχεία

2016

Ισολογισμός

Αποτελέσματα Χρήσης

2015

Ισολογισμός

Προσάρτημα

Αποτελέσματα Χρήσης

Πίνακας Διαθέσεων Αποτελεσμάτων 

2014

Ισολογισμός

Καταστάση Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλευσης

Πίνακας Διαθέσεων Αποτελεσμάτων 

Αποτελέσματα Χρήσης